Integritetspolicy/GDPR

KBT Spektra hanterar dina personuppgifter enligt GDPR eller dataskyddsförordningen, vilket är en lagstiftning som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. Lagstiftningens främsta syfte är att vi alla skall få större kontroll över hur information om oss hanteras samt att öka säkerheten gällande hur våra personuppgifter behandlas.

Lagstiftningen syftar också till att reglera hur organisationer och företag får hantera dessa personuppgifter, vilket skall ske på ett integritets vänligt sätt. Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan identifiera en enskild person, det kan vara namn, telefonnummer och adress. 

Andra regler som kompletterats i dataskyddsförordningen gäller de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Ovan information syftar till att klargöra hur KBT Spektra hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring detta, vänligen hör av dig till Angelica Lohman, Charlotta Nynäs, Cathrine Apelqvist.

Personuppgiftsansvarig

Kontaktuppgifter: KBT Spektra

E-post: info@kbtspektra.com

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifterna du lämnar till oss under din behandling kommer att föras in i vårt journalsystem. Vi på KBT Spektra kommer använda dessa uppgifter för att säkerställa att du får en så god vård som möjligt. Vidare behandlas dina personuppgifter systematiskt och fortlöpande för att utveckla och säkra kvalitén i verksamheten och optimera ett patientsäkerhetsarbete. Uppgifterna gagnar också syftet att vara en informationskälla för dig som patient. 

Som legitimerad psykoterapeut är vi skyldiga enligt lag att föra dokumentation kring den vård som ges vilket görs via journalföring (Patientdatalagen). Likt alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård står vi under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, här fyller patientuppgifterna en viktig funktion i händelse av tillsyn.

KBT Spektra följer Patientdatalagen och Socialstyrelsens krav på vilket innehåll som skall föras in i din journal. Kraven som gäller är följande: uppgifter om din identitet, viss bakgrundsfakta och sökorsak, bedömning gällande vård/insats, behandlingsplan samt de interventioner som genomförs. 

Vi är också skyldiga att dokumentera att vi har informerat dig om sekretess, behandlingsalternativ, om vi utfärdar ett intyg eller skriver en remiss, samt information om ingående och utgående handling.

Lagringstid av personuppgifter och dina rättigheter

Enligt Patientdatalagen är KBT Spektra skyldig att lagra dina uppgifter i journalen i tio år efter den sista journalanteckningen.

Enligt Patientdatalagen har du rätt att få information om hur behandlingen av dina personuppgifter sker. Med vissa begränsningar i Patientdatalagen har du rätt att få dina personuppgifter raderade, rättade, begränsade i vissa fall, samt invändningar mot behandling. 

Vi på KBT Spektra har endast med ditt samtycke rätt att lämna ut uppgifter om dig till utomstående. 

Om du har några klagomål gällande hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen.

Skyldigheter och sekretess

Vi på KBT Spektra är i särskilda fall skyldiga enligt lag, Socialtjänstlagen, att lämna ut uppgifter om vi får kännedom om att barn far illa eller om uppgifter behövs för beslut i ett socialförsäkringsärende, enligt Socialförsäkringsbalken.

Vi på KBT Spektra följer regler om tystnadsplikt enligt Patientsäkerhetslagen. Det gäller alla patientuppgifter som antingen du lämnar eller som vi använder i journalen.